Saksområder

- Kontoret tar oppdrag innenfor de fleste rettsområder, som for eksempel:
Fast eiendoms rettsforhold:
 • Kjøp/salg av bolig - reklamasjoner ved skjulte feil og mangler, m.m
 • Jordskifterett
 • Nabotvister - naboloven, forurensningsloven m.m
 • Skriving av kjøpekontrakt og skjøte
 • Odelsrett
 • Husleieforhold - spørsmål om partenes rettigheter og plikter i leieforholdet

Økonomi og kontrakter:
 • Bistand ved skriving av kontrakter
 • Vurdering av erstatningskrav
 • Spørsmål om pant og kausjon
 • Konkursrett, bistand ved oppbudsbegjæring og bostyreoppdrag for tingrettene
Forvaltningsrett:
 • Privates rettigheter og plikter i møtet med offentlig forvaltning
 • Spørsmål om ugyldighet i forhold til offentlig vedtak
Familie og barnerett, samboerforhold:
 • Arvespørsmål / arvesaker
 • Formuedeling etter samlivsbrudd (skifte)
 • Barnefordeling ved samlivsbrudd og senere endringer
 • Skriving av testament og samboerkontrakt
 • Dødsbo, bistand ved privat skifte og bostyreoppdrag for tingrettene
 • Barnevernsaker (omsorgsovertaking m.m)

Strafferett m.m:
 • Forsvarer i straffesaker
 • Bistandsadvokat til skadelidte ved alvorlige volds- og sedelighetssaker
 • Bistand ved beslag/inndragning av førerkort

Arbeidsrett:
 • Bistand til arbeidstakere ved usaklig oppsigelse og avskjed
 • Bistand til arbeidsgivere ved oppsigelse og avskjed
 • Andre spørsmål knyttet til avslutning av arbeidsforhold