Salærberegning

Kontorets timesats er pr 01.01.11 fra kr 915 (eller det som til enhver tid er såkalt offentlig takst) opp til kr 1.400. I tillegg kommer merverdiavgift på 25 % som gir en totalpris på fra kr 1.143,75 til kr 1.750 pr. time.


Den laveste satsen benyttes i fritt rettsrådesaker og enkelte andre saker der klienten enten har særlig svak økonomi eller ligger nært opptil å kunne få innvilget fri rettshjelp fra det offentlige. Sakens art, kompleksitet og resultat vil også være momenter ved salærfastsettingen.


I mer omfattende saker vil klienten motta skriftlig oppdragsbekreftelse. I denne vil normalt timesatsen for saken framgå uttrykkelig. Timesatsen vil også i andre saker kunne avtales på forhånd.


Vanligvis vil det ikke på forhånd kunne avtales en fast pris for bestemte oppdrag. Grunnen erat det på et slikt tidspunkt normalt ikke vil være mulig å vite hvilke utfordringer saken vil medføre og hvor lang tid en forsvarlig behandling av saken vil ta. En tvist vil av og til kunne bli løst bare med et brev fra advokaten til klientens motpart. Andre ganger vil det være behov for flere brev og kanskje rettssak. En dom eller kjennelse fra forliksråd eller tingrett vil dessuten kunne ankes til lagmannsrett og enkelte tilfeller til Høyesterett.


Mot et avtalt prisvil det etter en gjennomgang av sentrale dokumenter og opplysning av sakens fakta vanligvis kunne gis en nærmere vurdering av klientens rettigheter i en aktuell tvistesak.


I ved tre typer oppdrag har kontoret minstepriser som kan benyttes hvis oppdraget er helt enkle og ikke medfører uforutsette vankeligheter. Det gjelder:

  • Skriving av testament: kr 1.500 inkl. mva
  • Skriving av samboerkontrakt: fra kr 1.875 inkl. mva
  • Skriving av skjøte på boligeiendom/hytte: kr 1,875 inkl. mva.

Kontoret yter gratis bistand i noen få tilfeller:

Det gjelder for det første der det er inngått avtale mellom advokat og oppdragsgiver om resultatavhengig salær (no cure no pay), og saken tapes.


Dessuten har kontoret et tilbud til oppdragsgivere i Indre Sogn om gratis første 1/2 time i forbindelse med tvistesak, der henvendelsen kommer pr. e-post.


I enhver sak vil advokatkontoret så langt det er mulig kreve sakens omkostninger dekket av motparten. Kontoret vil dessuten søke å utnytte mulighetene for rettshjelpdekning maksimalt gjennom ordningen med fri rettshjelp og ulike typer forsikringsordninger.